Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

User Registration

Φοιτητές/Φοιτήτριες
Login as a different user:
Μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO)
Καθηγητές
New Account Request  with:
Μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO)