Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Registration

Student
Login as a different user:
Μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO)
Teacher
New Account Request  with:
Μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO)