Αναλυτικά Προγράμματα - Διδακτική Μεθοδολογία ΦΕ

PETROS KARIOTOGLOU

Περιγραφή

Αναλυτικά Προγράμματα –
Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών 
(ΑΠ – ΔΜ - ΦΕ)

Στο μάθημα προτείνεται και εφαρμόζεται ένα τριεπίπεδο πλαίσιο ανάλυσης και κριτικής θεώρησης Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη διδακτική θεώρηση στην οποία δίνεται και έμφαση. Το δεύτερο την θεσμική και το τρίτο την επιστημολογική.
Εισάγεται και συζητείται η έννοια του Διδακτικού Μοντέλου Ωριαίας Διδασκαλίας (κατά Joyce – Weil - Showers ), ως προς το περιεχόμενο και το ρόλο εκπαιδευτικού και μαθητών. Τα παραπάνω συζητούνται και εφαρμόζονται στα τρία ιστορικά διαμορφωμένα διδακτικά μοντέλα: παραδοσιακό, ανακαλυπτικό, εποικοδομητικό.
Τα ΑΠ ΦΕ μελετώνται και συζητούνται κριτικά σε σχέση με τους στόχους / φιλοσοφία τους και με την προτεινόμενη αξιολόγηση, στη βάση δυο οπτικών: «ο μαθητής ως μικρός επιστήμονας» και ο επιστημονικά – τεχνολογικά ενημερωμένος πολίτης. 
Επιστημολογική θεώρηση των ΑΠ ΦΕ. Αναλύεται το περιεχόμενο των ΑΠ σε τέσσερις συνιστώσες: θεματική / εννοιολογική, συλλ

Περισσότερα  

Ενότητες

1ο Μάθημα

Το τριπολικό μοντέλο ανάλυσης – μελέτης των ΑΠ – ΦΕ, Αρχικές έννοιες για τα Αναλυτικά Προγράμματα ΦΕ , Γενικές Σκέψεις για τα Αναλυτικά Προγράμματα  Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), Διδακτικός πόλος θεώρησης των ΑΠ – ΦΕ ,

2ο Μάθημα

Το περιεχόμενο των ΦΕ στα ΑΠ, Ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου ΦΕ στα ΑΠ,  Το πεδίο εφαρμογής της γνώσης στα ΑΠ – ΦΕ, Το περιεχόμενο στα National Science Education Standards (USA,) Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

 

3ο Μάθημα

Εφαρμογές στην αναζήτηση του περιεχομένου, του μετασχηματισμού του και του πεδίου εφαρμογής στα Ελληνικά ΑΠ – ΦΕ, Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

4ο Μάθημα

Ο μαθητής / τρια, οι ιδέες και οι συλλογισμοί τους στα ΑΠ των ΦΕ, Ο εκπαιδευτικός, οι εικόνες  και οι ιδέες του στα ΑΠ των ΦΕ, Η διδακτική μεθοδολογία στα ΑΠ των ΦΕ, Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

 

5ο Μάθημα

Η έννοια του διδακτικού μοντέλου κατά Joyce – Weil – Showers, Διδακτικά Μοντέλα Φυσικών Επιστημών, Το μοντέλο μεταφοράς της γνώσης και το ανακαλυπτικό διδακτικό μοντέλο στη διδασκαλία των ΦΕ, Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

 

6ο Μάθημα

Το εποικοδομητικό διδακτικό μοντέλο στη διδασκαλία των ΦΕ, Σύγκριση των διδακτικών μοντέλων, Διδακτικές – μαθησιακές ακολουθίες, Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

 

7ο Μάθημα

Μελέτη του θεσμικού πόλου στα ΑΠ – ΦΕ (στοχοθεσία – αξιολόγηση), Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

8ο Μάθημα

Επιστημονικός αλφαβητισμός, Φυσικές Επιστήμες για όλους,  Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

9ο Μάθημα

Επιστημολογική θεώρηση των ΑΠ – ΦΕ, Οι παράμετροι και τα ρεύματα του επιστημολογικού πόλου, Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

10ο-13ο  Μάθημα

Παρουσίαση αντίστοιχων θεμάτων από Βιολογία – Περιβάλλον Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές και συζήτηση

Ημερολόγιο