ΕΦΠΤ 4 - Μαθησιακά-Διδακτικά Περιβάλλοντα στη Φυσική-Χημεία-Βιολογία: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιολόγηση, βελτίωση

Δημήτριος Ψύλλος, Πέτρος Καριώτογλου, Άννα Σπύρτου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναστάσιος Ζουπίδης, Γεώργιος Μαλανδράκης

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγράφεται και συζητείται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, αξιολόγηση και βελτίωση Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) (Teaching-Learning Sequences-TLS) στις περιοχές Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας. Δίνεται έμφαση στα παρακάτω δομικά χαρακτηριστικά των ΔΜΑ, τα οποία συζητώνται αυτοτελώς, αλλά και η ένταξή τους στις ΔΜΑ.

Αυτά είναι η διερεύνηση, η αξιοποίηση των εναλλατικών ιδεών των μαθητών/τριών στη διδασκαλία και μάθηση, η αξιοποίηση ψηφιακών και μη τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου, η ρητή διδασκλαια της διαδικαστικής γνώσης, η διδασκαλία των μοντέλων ακι τςη μοντελοποίησης, και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία. 

Σκοπός

Να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς να σχεδαιάζουν, αναπτύσουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν ΔΜΑ ΦΕ-Π, ως ανοιχτά και διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης.

 

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο