Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος επαγγελματίας

Σοφία Αυγητίδου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι (α) η εισαγωγή στο επιστημολογικό, μεθοδολογικό και ηθικό υπόβαθρο της έρευνας-δράσης (β) η μελέτη και ανάλυση των αρχών και τεχνικών που διέπουν την έρευνα-δράση στην εκπαιδευτική έρευνα, (γ) η κριτική θεώρηση των διαφόρων μορφών και πτυχών της έρευνας δράσης και (δ) η εμπλοκή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διάφορες φάσεις της έρευνας δράσης (σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης και της δράσης). Έμφαση θα δοθεί σε διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και  αναστοχαστικής ερμηνείας δεδομένων από την εκπαιδευτική πρακτική των ίδιων των φοιτητριών ή των συμφοιτητριών τους και στην τεκμηριωμένη ανάλυση και κριτική τους.

Συγκεκριμένα αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες:

 

  • Να αποκτήσουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση για την έρευνα – δράση και να τεκμηριώνουν τη χρήση της ως μια μορφή εκπαιδευτικής έρευνας, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ανάπτυξης προγραμμάτων
  • Να επιδείξουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο