Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού (1202Ε)

Ιφιγένεια Βαμβακίδου

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στα ζητήματα:
 πώς ορίζεται η ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποια είναι τα θεμελιακά της χαρακτηριστικά;
 Πώς σχεδιάζουμε μια έρευνα σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής προσέγγισης και πώς διατυπώνουμε ενδεδειγμένα ερευνητικά ερωτήματα;
 Πώς διαρθρώνεται η ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα;
 Πώς κωδικοποιούμε ποιοτικά δεδομένα και κατασκευάζουμε μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σύμφωνα με τις αρχές της Grounded Theory;
 Πώς αναλύουμε κείμενα βιογραφικών αφηγήσεων;
 Τι είδους γενικεύσεις μπορούμε να αξιώσουμε στις ποιοτικές μελέτες;
 Ποια κριτήρια ελέγχου ποιότητας αποδέχονται οι ερευνητές που υιοθετούν την ερμηνευτική προσέγγιση;