Επιχειρηματικό Κεφάλαιο
 • Ιστορική Αναδρομή του Venture Capital.
 • Ορισμός του V.C.
 • Χαρακτηριστικά του V.C.
 • Υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία V.C.
 • Μορφές χρηματοδότησης του V.C.
 • Πλεονεκτήματα του V.C.
 • Μειονεκτήματα του V.C.
 • Παράγοντες δημιουργίας και εξάπλωσης εταιριών V.C.
 • Τρόποι και χρόνος επενδύσεων .
 • Αναζήτηση επενδυτικών προτάσεων και διαδικασία επιλογής.
 • Το V.C. στην Ελλάδα