Αναδοχή Εμπορευματικών Απαιτήσεων

Ιστορική αναδρομή, ορισμός, υπηρεσίες και μορφές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.