Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Μέγεθος και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
  • Ο γενικός Οικονομικός  Προϋπολογισμός των επιχειρήσεων.
  • Επενδύσεις και χρηματοδότηση.
  • Μορφές χρηματοδότησης και σύνθεση κεφαλαίου.
  • Ξένο και  Πιστωτικό Κεφάλαιο.
  • Αναπτυξιακά καθεστώτα.
  • Άλλες μορφές  χρηματοδότησης.
  • Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης.
  • Δείκτες  αποδοτικότητας επενδεδυμένου κεφαλαίου.
  • Ισορροπημένη κάρτα  (Balanced Scorecard).

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές  οικονομικές αρχές, που διέπουν την λειτουργία των επιχειρηματικών  μονάδων, να αναλύσει την συμβολή της κάθε μίας από αυτές στην  αποδοτικότητα του επιχειρηματικού κεφαλαίου και να προβάλλει  δείκτες διαχρονικής μέτρησης της αποτελεσματικής λειτουργίας της  επιχείρησης. Επίσης δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να  κατανοήσει με απλό τρόπο βασικές αρχές που διέπουν την  Στρατηγική στον χώρο των επιχειρήσεων, και να αναλύσει την  συμβολή της κάθε πτυχής της Στρατηγικής στην ανάπτυξη του  επιχειρηματικού έργου.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση Η/Υ και κατ’οίκον εργασία.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

80% τελική γραπτή εξέταση, 20% κατ’ οίκον εργασία ή/και εξέταση με  τη χρήση Η/Υ 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

[1] Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’, Εκδόσεις Σοφία, 2010.