ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (0108Υ)

Ευθαλία Κωνσταντινίδου

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες με τις κατάλληλες δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπονούν, να συγγράφουν και να παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες. Επίσης, αποσκοπεί στο να τους/τις προετοιμάσει για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:

Ι. Δομή και περιεχόμενο της επιστημονικής εργασίας

ΙΙ. Τεχνικά χαρακτηριστικά επιστημονικών κειμένων

ΙΙΙ. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών

  1. IV. Η μεθοδολογία της έρευνας, διατύπωση σκοπού, υποθέσεων
  2. V. Η επιλογή μεθόδου
  3. VI. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

VII. Η προφορική παρουσίαση των εργασιών

 

Ημερολόγιο