Χρηματοοικονομική Λογιστική

Κωνσταντινίδης Αναστάσιος

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την λήψη επενδυτικών και διοικητικών αποφάσεων. Αναλύσει βασικές έννοιες όπως πάγια στοιχεία, πελάτες, προμηθευτές, αποθέματα, αποσβέσεις, βραχυχρόνιες και μακοχρόνιες υποχρεώσεις, μετοχικό κεφάλαιο και μελετάται η σημαντικότητά τους στην επιχειρηματική διαδικασία. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της λογιστικής καθώς η ερμηνεία κ ανάλυση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των ταμειακών ροών, του Ημερολογίου, του Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού καθώς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -